Biblie

Do czyjego ludu należysz?

24 września 2016
Rafal Kudrański
Rafal Kudrański
We wcześniejszym artykule pt. „Czyim jesteś synem?” przedstawiliśmy dowody, iż Pan Jezus przypisywał sobie Boskie Ojcostwo w stosunku do ludzi.
Oczywiście, że prawidłowo przedstawia się, że ma do tego Prawo ponieważ jest tym Jedynym Bogiem lecz objawionym w ciele, na co przedstawiliśmy mnóstwo świadectw samego Słowa Bożego.

Poruszyliśmy we wspomnianym artykule, że Słowo Boże ewidentnie ukazuje dwie grupy ludzi – dzieci Boga oraz dzieci diabła.

I nie ma żadnej innej – taka grupa nie ma prawa istnieć w oparciu o Prawdę Bożą.

W tym artykule przedstawimy można powiedzieć to samo zagadnienie lecz od innej strony.
Była już wspominana niejednokrotnie przez nas w artykułach czy też komentarzach ale „zauważyliśmy” jeszcze dosadniejsze fakty ukazujące, że właśnie Bóg ZSTĄPIŁ na ziemię w ciele by zbawić JEGO lud.

Właśnie teraz zajmiemy się Prawdą odnośnie Bożego ludu, który tworzy Królestwo Boże.

W terminologii Słowa Bożego mamy ewidentne rozdzielenie na dwa istniejące ludy – lub Boży i lud diabła w którego w skład wchodzą wszystkie inne ludy pogańskie.

Wiele osób nie rozumiejąc przekazu Słowa Bożego zarzuca, że Bóg wybrał sobie tylko jeden lud i się nim „opiekuje”.
Jest to oczywiście nieprawda, która w większości wynika z braku zrozumienia Prawdy, którą OD POCZĄTKU zaświadcza sam Bóg w Słowie Bożym.
A może nie tyle zrozumienia lecz braku chęci zrozumienia ponieważ te zarzuty są kierowane w większości przez osoby, które nawet nie przeczytały Biblii i wcale się do tego nie kwapią…

A przecież wiemy, że do ludu Bożego Bóg wybrał CAŁĄ ludzkość ponieważ…

…niewątpliwie należeli do niego Adam i Ewa 🙂

Czyż Bóg zrobił między nimi jakąkolwiek różnicę do którego ludu nalezą?

Oczywiście, że nie bo istniał tylko JEDEN lud – BOŻY.

Bóg wszystko stworzył dobre aby dobrze wiodło się Jego ludowi – i na koniec pobłogosławił aby ów obecnie dwuosobowy lud Boży – powiększał się 🙂

Więc jak widzimy, podważanie Bożej sprawiedliwości jakoby wybrał sobie jakąś część ludzkości do SWOJEGO ludu to jest po prostu kłamstwo.

A prawda jest taka, że to sami członkowie ludu Bożego odrzucili swoje obywatelstwo Królestwa Bożego.

I takim przykładem był bunt Ewy, która przyczyniła się i do buntu Adama.
Kolejnym było zabicie Abla przez Kaina.

Nie będę tu opisywał dalszej historii ponieważ większość z nas ją zna – ale widać, że to ludzie postanowili sami nie należeć do ludu Bożego a nie Bóg.

Naturalnym następstwem Boga było wybranie ludzi prawych i sprawiedliwych, a przede wszystkim oddanym Mu – na uczestników Jego ludu.

Takimi oczywiście byli Henoch, Noe oraz Abraham.
Od Abrahama tak oficjalnie przyjęło się, że jego potomstwo będzie pełnoprawnymi członkami ludu Bożego.

Teraz chciałbym przejść do przedstawienia co Bóg Izraelski zaświadcza w sprawie ludu:

„Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź MÓJ lud, Izraelitów, z Egiptu».”  Ks. Wyjścia 3, 10

.

„Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za MÓJ lud, i będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste, Ja jestem Pan!»” Ks. Wyjścia 6, 6-8

.

„Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz WY będziecie MI królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom». Ks. Wyjścia 19, 3-6

.

„«Pocieszcie, pocieszcie MÓJ lud!» – mówi WASZ Bóg.
 «Przemawiajcie do serca Jeruzalem
i wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył,
że nieprawość jego odpokutowana,
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób
za wszystkie swe grzechy»,” Ks. Izajasza 40, 1-2

.

„«Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze.
 W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem,
odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury,
doświadczyłem cię przy wodach Meriba.
 Słuchaj, MÓJ ludu, chcę cię napomnieć:
obyś posłuchał Mnie, Izraelu!
Nie będzie u ciebie boga obcego,
cudzemu bogu nie będziesz oddawał pokłonu.
 Ja jestem Pan, twój Bóg,
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej;
otwórz szeroko usta, abym je napełnił.

 Lecz MÓJ lud nie posłuchał mego głosu:
Izrael nie był Mi posłuszny.
 Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca:
niech postępują według swych zamysłów!
 Gdyby MÓJ lud Mnie posłuchał,
a Izrael kroczył moimi drogami:
natychmiast zgniótłbym ich wrogów
i obróciłbym rękę na ich przeciwników.
 Nienawidzący Pana schlebialiby Jemu,
a czas ich [kary] trwałby na wieki.
 Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy
i sycił miodem z opoki».”  Psalm 81, 7-17

.

„Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył SWÓJ lud,
odkupił Jeruzalem.” Ks. Izajasza 52, 9

.

„Idźcie, proszę, do mojego przybytku w Szilo, gdzie dawniej do obrałem mieszkanie dla mojego imienia, i patrzcie, co mu uczyniłem z powodu przewrotności MOJEGO ludu, Izraela.” Ks. Jeremiasza 7, 12

.

„Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni MOIM ludem, a Ja będę ich Bogiem.” Ks. Ezechiela 11, 19-20

Bóg Izraela na kartach tzw „Starego Testamentu” nie daje żadnych złudzeń, że posiada SWÓJ naród wybrany – lud Boży.

Na każdym kroku Bóg Mojżesza, Abrahama oraz Jakuba przypomina, że tylko i wyłącznie On jest Ich Bogiem i własnością i NIE ma innego poza Nim!

Mógłbym jeszcze setki taki wersetów wklejać, które pokazują Czyim ludem jest narów wybrany – lud Boży lecz uważam, że dla wszystkich Czytających powinno być to oczywiste.

W takim razie podsumujmy:

 • Bóg Izraela – JEDYNYM Właścicielem narodu wybranego – Izraela – ludu Bożego
 • pozostały lud to bałwochwalcy, czarnoksiężnicy, czciciele wojsk niebieskich oraz obcych bogów – tzw lud pogański = diabelski

Tak na dobrą sprawę pokazaliśmy mnóstwo co ma do zaświadczenia Słowo Boże na kartach tzw. „Nowego Testamentu” w sprawie iż Pan Jezus ewidentnie przypisuje sobie  iż ludzie należą DO NIEGO – są JEGO własnością.
Przedstawialiśmy na podstawie Jego słów mn. jak mówi o tym, że owce są JEGO, ze On jest Królem czy chociażby wspomniana ostatnio na blogu sprawa „synostwa światłości”.

Nie mówiąc już o kilku jakże wyrazistych świadectw Pana Jezusa gdy przedstawiał się: „JA JESTEM”, po których faryzeusze i uczeni w Piśmie dostawali „białej gorączki” oraz żołnierze, którzy przyszli pojmać Pana Jezusa i słysząc „Ja jestem” – upadli na ziemię!

Po tych świadectwach już można bezsprzecznie stwierdzić, że Pan Jezus jest Tym JEDYNYM Bogiem Izraela – Jednym z Ojcem.

Ale jak wiemy, pojawiło się wielu przeciwników Boga Pana Jezusa, którzy PONIŻAJĄ Go – zrównując ze zwykłym człowiekiem takim jak ja lub Ty, drogi Czytelniku.
Powołując się nadal obłudnie i kłamliwie na Ewangelię Pana Jezusa próbują za wszelką cenę zmanipulować świadectwami Apostolskimi aby dopasować CZŁOWIEKA Pana Jezusa do AGENDY SZATAŃSKIEJ w której istnieje tylko bóg, który jest ojcem i nie ma innego.

Pokazaliśmy na blogu dobitnie w oparciu o świadectwo Starego Testamentu jak i Nowego Testamentu, że NIE można w ŻADEN sposób pogodzić iż Pan Jezus jest TYLKO człowiekiem ponieważ ewidentnie przekaz Apostolskiego Słowa Bożego zaświadcza, że Zbawiciel Jezus Chrystus MUSI BYĆ być Bogiem.

I wspaniale to przedstawia całość Słowa Bożego iż Ojciec i Syn SĄ JEDNO – SĄ BOGIEM!

Teraz przedstawimy Wam wspaniałe świadectwo Słowa Bożego, które po raz „enty” obnaża kłamstwo szatańskiej agendy jakoby Pan Jezus nie był Bogiem:

„Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi SWÓJ LUD od jego grzechów». Ew. Mateusza 1, 20-21

Drodzy, popatrzmy – to zapowiedziane dziecię, które jest jeszcze w łonie Maryi – posiada SWÓJ lud!

Mało tego, to dzieciątko poczęło się z Ducha Świętego aby ZBAWIĆ SWÓJ lud!

Teraz wszystkim, którzy stoją JAWNIE przeciwko Objawionej Prawdzie Słowa Bożego, że to Sam Bóg W CIELE – Jezus Chrystus Zbawia SWÓJ lud jak zapowiedział przez świętych proroków – należy zadać pytanie:

 • Skoro uważacie, że Pan Jezus NIE jest Bogiem to w takim razie jak możecie powoływać się na Pana Jezusa iż to On zbawił lud Boga?
 • Skoro uważacie, że jest tylko CZŁOWIEKIEM/stworzeniem to w takim razie Słowo Boże, Ewangelia Mateusza zaświadcza, że ów dzieciątko, Pan Jezus zbawi SWÓJ lud czyli lud CZŁOWIEKA a nie Boga.
 • Więc w ogóle jakie podstawy macie by powoływać się na Pana Jezusa – CZŁOWIEKA – skoro on „rzekomo” zbawia  SWÓJ – „CZŁOWIECZY” lud a nie lud Boga?
  Bo przecież nie uznajecie Go za Boga – nieprawdaż?
 • Skoro wy nie uznajecie Pana Jezusa za Boga to jak możecie pisać, że On zmazał WASZE grzechy skoro ewidentnie Słowo Boże zaświadcza, że ów DZIECIĄTKO zbawi uczestników JEGO ludu z JEGO grzechów?
  To w takim razie jak to jest z wami – należycie do ludu Boga czy też ludu ów DZIECIĄTKA?

Proszę nam to wytłumaczyć bo JAWNIE ukazujecie, że wasze nauki są SPRZECZNE ze świadectwami Samego Boga.

A przedstawimy Wam teraz WSPANIAŁE potwierdzenie właśnie tego świadectwa Słowa Bożego na początku Ewangelii Mateusza.
Potwierdzenia, które ukazuje, iż Bóg Izraela za pośrednictwem Swojego wielkiego Proroka, Izajasza przepowiedział co się wydarzyło i co zostało spisane w Słowie Bożym za pośrednictwem Apostoła Mateusza:

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad JEGO królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i NA WIEKI.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.” Ks. Izajasza 9, 5-6

Zobaczmy:

Bóg Izraela zaświadcza nam przez Izajasza, iż właśnie DZIECIĘ się narodziło i ów Dziecię napisane jest z Dużej litery!

Mało tego jak widzimy, Sam Bóg tytułuje ów Dziecię jako: BOGA MOCNEGO oraz ODWIECZNEGO OJCA!

Czyż Izajasz postradałby zmysły gdyby nie wiedział, że ów Dziecię to SAM Bóg ZSTĘPUJĄCY z nieba w ciele człowieka aby zbawić SWÓJ lud???

Czyż Apostoł Mateusz również by postradał zmysły pisząc niemalże IDENTYCZNIE w Ewangelii jak Prorok Izajasz???

Odpowiedź jest nad wyraz prosta ponieważ bez wątpienia Mateusz jak i Izajasz wiedzieli iż to Dziecię to BÓG w ciele, który Zbawia SWÓJ lud od ich grzechów!

Pomimo jakże spójnego świadectwa tych dwóch wielkich mężów Boga Izraela nadal znajdują się „internetowi nauczyciele”, którzy negują BOSKĄ JEDNOŚĆ Ojca i Syna.

Takim największym jest JEZUITA pod pseudonimem ” Henryk Kubik ” ,który akurat miał już swój wkład w szatańskiej manipulacji odnośnie wspomnianego świadectwa proroka Izajasza.
A dokładnie chodzi o sytuację w której ukazaliśmy iż KŁAMIE, ponieważ w jego rzekomej najlepszej wersji Biblii tzw mesjańskiej (czyt. MARSJAŃSKIEJ ) ukazaliśmy, że ma właśnie w Izajaszu świadectwo, że to Dziecię to Odwieczny Ojciec i Bóg Mocny.

Po naszej interwencji ZREDAGOWAŁ to świadectwo obdzierając
Pana Jezusa, obiecanego Syna, Dzieciątka – z Boskości.

Wcześniej pisał, że już została jego wersja biblii MARSJAŃSKIEJ oczyszczona z fałszerstw masoretów ale jak wykazaliśmy niby to nie była prawda…
Musiał Izajasza jeszcze poprawić z fałszerstwa BOGA…

Ale, tutaj mamy drodzy Czytelnicy znowu „hit” w wykonaniu wielkiego „męża bożego” (czyt. sługi szatana) ponieważ zobaczmy jak ten „Henryk Kubik” zaświadcza W JEGO poprawionej Biblii (i najlepszej jak to zaświadcza) za pośrednictwem Mateusza: (link do źródła )

marsjanska zbawia SWOJ lud 2a

Henryku Kubiku koniecznie odpowiedz nam na zadane wcześniej pytania odnośnie DZIECIĄTKA, które ZBAWIA SWÓJ lud z jego grzechów ponieważ nawet TWOJA wersja biblii ukazuje, że PRZECZYSZ sam sobie kłamiąc jakoby Jezus NIE był Bogiem!

I to już kolejny dowód który my tu na blogu ukazujemy jak bardzo SPRZECZNY i NIEDORZECZNY. A to są, co najabsurdalniejsze – twoje WŁASNE dowody, które rzekomo kierują ciebie „duchem bożym”.
To jest ABSURD KŁAMSTW a nie żaden duch boży bo Bóg SOBIE NIE MOŻE PRZECZYĆ.

Jakie znowu wytłumaczenie sobie znajdziesz?

Skażenie masoretów czy błędne rozumowanie???? 🙂

No tu to masz – musimy Ci powiedzieć – wielki problem bo nawet u szatanisty Popowskiego w jego grecko polskim Nowym Testamencie mamy to samo świadectwo:

Mat Popowski

 

Sprawdziliśmy chyba wszystkie przekłady Biblii i W KAŻDEJ znajdziemy to samo świadectwo iż DZIECIĘ, zbawi SWÓJ lud od ich grzechów.

Mało tego, sprawdziłem osobiście w podobno najlepszym takim przekładzie jak „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” świadków jehowy i proszę oto zdjęcie, które zrobiłem:

Mat jehowa

Kolejny raz przedstawiam tu na blogu jak to sami świadkowie jehowy OBNAŻAJĄ WŁASNE absurdy i to za pośrednictwem ich NAJŚWIĘTSZEGO Z NAJŚWIĘTSZYCH  przekładów Pisma.

W takim razie należy Wam również zadać pytanie w stosunku – co na to jehowa? 🙂

 • Skoro uważacie, że Pan Jezus NIE jest Bogiem to w takim razie jak możecie powoływać się na Pana Jezusa iż to On zbawił lud Jehowy?
 • Skoro uważacie, że jest tylko CZŁOWIEKIEM/stworzeniem (a dokładnie według waszego dogmatu że archaniołem Michałem…) to w takim razie Słowo Boże, Ewangelia Mateusza zaświadcza, że ów dzieciątko, Pan Jezus zbawi SWÓJ lud czyli lud ANIOŁA a nie jehowy.
 • Więc w ogóle jakie podstawy macie by powoływać się na Pana Jezusa – ANIOŁA – skoro on „rzekomo” zbawia  SWÓJ – „anielski” lud a nie lud Boga-jehowy?
  Bo przecież nie uznajecie Go za Boga – nieprawdaż?
 • Skoro wy nie uznajecie Pana Jezusa za Boga to jak możecie pisać, że On zmazał WASZE grzechy skoro ewidentnie Słowo Boże zaświadcza, że ów DZIECIĄTKO zbawi uczestników JEGO ludu z JEGO grzechów?
  To w takim razie jak to jest z wami – należycie do ludu jehowy czy też ludu ów DZIECIĄTKA?

Również z miłą chęcią my jak i Czytelnicy posłuchamy waszej odpowiedzi – aczkolwiek konkretnej a nie żadne masło maślane bo to nie jest blog do „uprawiania sztuki maślanej”.

Drodzy Czytelnicy mamy W KAŻDEJ wersji Biblii to wspaniałe świadectwo i jeśli nie uważacie Pana Jezusa za Boga to sami sobie zadajcie również te pytania.

I jeśli chcielibyście odrzucić Jezusa jako swojego Boga i Zbawcę tak samo jak to zrobili ówcześni Jezusowi Izraelczycy to musicie przestać na niego powoływać się i uznać CAŁE Apostolskie Słowo Boże za HEREZJE a samego Pana Jezusa – opisanego w Nim – za HERETYKA i BLUŹNIERCĘ przeciwko Bogu Abrahama.

No chyba, że zaakceptujecie ze szczerego serca i duszy PRAWDĘ, która tak wspaniale się uzupełnia na „kartach” Słowa Bożego – iż Ojciec i Syn – ów Dziecię – SĄ JEDNO – Tym SAMYM BOGIEM Zbawicielem!

I tak naprawdę w tej sytuacji NIE ma innej opcji – logicznej, prawdziwej i szczerej.

 

Pisząc ten artykuł uświadomiłem sobie jedną bardzo ważną rzecz, która OBNAŻA kłamstwa, manipulacje szatańskiej agendy.
Tak na dobrą sprawę mogę śmiało powiedzieć, że cokolwiek by słudzy szatana nie robili to i tak ich zakonspirowane działania w kłamstwie wychodzą na wierzch w zestawieniu z PRAWDĄ.

Przykładem jest działalność sługi szatana Kubika, którego niejednokrotnie złapaliśmy na przeczeniu sobie w absurdalny sposób by tylko przeforsować NA SIŁĘ szatański dogmat iż to NIE Bóg wybawił SWÓJ lud.

Popatrzmy jak zmanipulował kłamstwem wspomniane świadectwo Izajasza, po tym jak mu ukazaliśmy, że w jego wersji biblii ma KOLEJNY dowód, że Pan Jezus JEST BOGIEM:  ( link do źródła )

Izajasz marsjanska 1

Jak widzimy, zmasakrował i okroił go z NAJWSPANIALSZEJ PRAWDY, którą Apostoł Mateusz potwierdza.

Ale…

…kłamstwo ma króciutkie nogi i…

teraz pokażę wam dobitnie, że JEZUITA Kubik i inni mu podobni mają naprawdę króciutkie nogi.
Myślą Ci JEZUICI, że wyrzucając z tego świadectwa Izajasza TYTUŁY :”Bóg Mocny” i „Przedwieczny Ojciec” – mają problem z głowy z Jezusem Bogiem.

A tu proszę – zaledwie następny „wers” Boga ukazuje iż nadal, że SĄ KŁAMCAMI i Prawdy w nich nie ma:

Izajasz marsjanska 2

Przeczytajcie dokładnie ten werset i zastanówcie się nad PRAWDZIWYM sensem całości świadectwa SAMEGO Boga.

Czy macie jakieś wnioski?

Bo są POWALAJĄCE 🙂

Nawet gdy przeciwnik Słowa Bożego usunął w BEZPARDONOWY sposób PRAWDĘ BOŻĄ to i tak NIC mu to nie dało w całym tym kontekście.

NIC A NIC! 🙂

Popatrzmy – wiemy, że DZIECIĘ się narodziło, SYN.

Tytuły zamienili na NIJAKIE ale to tak naprawdę nie ma znaczenia ponieważ w 6 wersecie Bóg znowu OBNAŻA ich zamiary mówiąc:

„Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i W JEGO królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd AŻ NA WIEKI.”

Drodzy, ów Dziecię, którego Kubik pozbawił BOSKICH Tytułów „Boga Mocnego i Przedwiecznego Ojca” będzie władcą W JEGO KRÓLESTWIE!

Henryku to jak to jest, że NADAL twoja wersja biblii, którą redagujesz wspólnie z rzekomym duchem bożym – zaświadcza, że DZIECIĘ – CZŁOWIEK ma SWOJE królestwo i NADAL potwierdza świadectwo Boże w Ewangelii Mateusza ??

A żeby było jeszcze bardziej absurdalnie do twoich SZATAŃSKICH WYWODÓW – ów królestwo TEGO DZIECIĄTKA ma trwać AŻ NA WIEKI!

Moim drodzy, właśnie tak Bóg robi SZACH MAT tym, którzy jawnie się sprzeciwiają Jego Słowu – PRAWDZIE! 🙂

Bóg przez wszystkie Księgi „Starego Testamentu” zaświadcza, że Jego królestwo TRWA NA WIEKI.
A tutaj, również w Starotestamentalnym świadectwie u Izajasza, zaświadcza, że królestwo DZIECIĄTKA, Syna będzie trwać NA WIEKI!

Czy Bóg może przeczyć Sam Sobie???

Oczywiście, że nie i oczywistym jest, że ów DZIECIĄTKO to On Sam w ludzkim ciele, który ZSTĄPIŁ z nieba aby zbawić SAM SWÓJ lud tak jak zapowiada wielokrotnie.

A przecież wyjaśnia dobitnie w PRAWDZIWEJ wersji Kto jest Tym Dzieciątkiem.
I to w następnym zdaniu: Bóg Mocny, Przedwieczny Ojciec – On Sam ZWIASTUJE TO poprzez proroka Izajasza.

A tu mamy przeciwnika Słowa Bożego, który SAM ZMIENIA znaczenia wyrazów.
A i tak, robi to tak nie udolnie – jak to KŁAMCY mają w zwyczaju – iż kolejne zdanie, świadectwo Boga dodatkowo OBNAŻA jego/ich zamiary.

Tak drodzy Czytelnicy – królestwo Dzieciątka TRWA NA WIEKI – Boga wspaniałego, który nas tak umiłował, że SAM stał się OKUPEM za SWÓJ lud – za ludzi, którzy podążają za Nim, w BOSKIEJ Osobie Zbawiciela Jezusa Chrystusa!

Drodzy Czytelnicy, w oparciu o przedstawione WSPANIAŁE świadectwa Słowa Bożego z Księgi Izajasza oraz Ewangelii Mateusza, naprawdę szczerze zastanówcie się i odpowiedzcie sobie na tytułowe pytanie:

.

DO CZYJEGO LUDU NALEŻYSZ?

.

ps. Henryku Kubiku i reszta przeciwników Słowa – Boga – wytłumaczcie nam jak to jest u was w wierze z tym waszym „zjednoczonym” ludem? Do czyjego ludu „zjednoczyliście się” w takim razie…?
Czekamy 🙂

2 Comments. Leave new

Odnosnie ”buntu” Ewy chcialabym troche naprostowac ta koncepcje, ktora jestesmy skazeni.
To nie Ewa byla zrodlem ”buntu” czlowieka. Zrodlem byl waz – przebiegla, o zimnej skorze istota, ktora wypelza niewiadomo skad, ktora nie wiadomo gdzie tak naprawde mieszka, o rozdwojonym jezyku, ktora atakuje z nienacka. Po ukaszeniu zostaje maly slad, ale jego kropla jadu jest smiertelna.

W ksiedze rodzaju nie ma nawet mowy o buncie.
Ewa stala sie ofiara, ktora obral sobie waz.
A dlaczego waz wybral Ewe nie Adama?
A odpowiedz daje nam przebieg wydazen w procesie stwarzania.
Adam byl czesciowym swiadkiem stwarzania ogrodu Eden, juz przy nim wyrastaly drzewa i posrodku drzewo zycia i drzewo poznania dobra i zla.
Adresatem tych slow byl tylko Adam (Ewy jeszcze Bog nie stworzyl):
Rdz 2,16 A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: ”Z wszelkiego drzewa tego
ogrodu mozesz spozywac według upodobania;
To jest pierwsze zdanie wypowiedziane do czlowieka, dajace mu wolnosc i swobode. Bog nie zaczal rozmowy z Adamem od zakazow. Bog uczynil czlowieka wolnym. Czy to brzmi jak rozkaz?
Ale ta wolnosc miala jednak granice:
Rdz 2,17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jesc, bo gdy z niego spozyjesz,
niechybnie umrzesz”.
Czy to zdanie brzmi tez jak rozkaz? Rozkaz bylby wtedy, gdyby zdanie nie konczylo sie informacja o skutkach zjedzenia tego owocu.
Tu Bog okazuje swoja ojcowska milosc i troske o stworzenie.
Potem Bog stwarza zwierzeta i przyprowadza je do Adama zeby nadal im nazwy.
Dopiero na koncu Bog stwarza Ewe.
I do tej dopiero co stworzonej Ewy uderza natychmiast waz .
Waz nie wybral Ewy, bo byla kobieta, bo kobiety sa prozne, albo glupsze od mezczyzn.
Nie!!! Waz uderzyl do niej dlatego, bo dopiero co zostala stworzona, nie miala jeszcze zadnego doswiadczenia, nie byla swiadkiem zadnych wydarzen i rozmowy Adama z Bogiem.

Zwrocmy uwage jak waz przebiegle zadal pytanie Ewie:
Rdz 3,01 …… ”Czy rzeczywiscie Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze w s z y s t k i c h drzew tego ogrodu?” Sugerujac tym samym Ewie absurdalnosc i watpliwosc takiego zakazu wykorzystujac sytuacje, ze Ewa nie byla swiadkiem rozmowy Boga z Adamem.
Rdz 3,02 Niewiasta odpowiedziała wezowi: ”Owoce z drzew tego ogrodu jesc mozemy,
Rdz 3,03 tylko o owocach z drzewa, które jest w srodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie
wolno wam jesc z niego, a n a w e t go d o t y k a c, abyscie nie pomarli”.
Rdz 3,04 Wtedy rzekł waz do niewiasty: ”Na pewno nie umrzecie!
Rdz 3,05 Ale wie Bóg, ze gdy spozyjecie owoc z tego drzewa, otworza sie wam oczy i
tak jak Bóg bedziecie znali dobro i zło”.
To jest nauka dla wszystkich, ktorzy sa na poczatku drogi w poszukiwaniu prawdy, jestescie latwym celem dla wszelkich wezowych zwodzicieli, ktorzy chca ”pomoc” w poszukiwaniu prawdy. Naprawde bez dobrej znajomosci pisma i doswiadczenia, ciezko bedzie wam rozpoznac ich intencje.
Waz szuka ofiar tam gdzie nie ma wiedzy i doswiadczenia i to daje mu przewage.
Pan Jezus przyszedl rowniez po to aby dac swiadectwo prawdzie i uczynic czlowieka wolnym od klamcow i zwodzicieli, ktorzy zniewolili innych ludzi powolujac sie na Boga i jego prawa i dajac sobie wladze w wykorzystywaniu tego prawa przeciwko bliznim nawet przeciwko samemu Bogu.
Pozdrawiam i zycze wszystkim aby dotarli do celu jako zwyciescy z Panem Jezusem.

Odpowiedz
Rafal Kudrański
1 października 2016 12:54

Elu nie zgodzę się do końca z Twoją koncepcją, gdyż idąc tym tokiem rozumowania każdy mógłby z nas się tak „usprawiedliwiać”, że np nie żył w tych czasach co Pan Jezus i nie widział jak robił cuda itp i dlatego mu ciężej uwierzyć…

Z jakiejkolwiek perspektywy byśmy nie spojrzeli to Ewa BYŁA poinformowana o zakazie – bo o tym świadczą same jej słowa. Jak by nie było to był ZAKAZ, że NIE wolno jeść z danego drzewa i tak jak i Adam tak i ona była tego świadoma.

Tu nie chodzi o to KTO był źródłem buntu ponieważ wiemy że szatan/wąż nim był i każdy mógłby teraz grzesznik mówić że to on jest źródłem buntu i to nie jego wina, że sprzeciwił się nakazom Boga…
Pomimo, że bunt może brzmi dość dosadnie ale takie są realia – możemy użyć „zamiennika” jak np SPRZECIWIŁ SIĘ.
Ale to wciąż w sumie to samo bo Ewa SPRZECIWIŁA SIĘ woli swojego Stwórcy – i to nie ulega wątpliwości. (dokładnie tak jak szatan jako pierwszy)

Ewa ewidentnie dała świadectwo, że wie doskonale co Bóg im ZAKAZAŁ/ZABRONIŁ a mimo to sprzeniewierzyła się Jego woli.
Czyż wąż ją na siłę zmuszał jak islamiści z maczetą przy gardle aby „ofiara” przeszła na islam…?

NIE.

A mimo to ludzie NIE wyrzekają się Pana Jezusa -i nie chcą SPRZECIWIĆ SIĘ PRZYKAZANIU Samego Boga aby WIERZYĆ W JEGO SYNA – i ponoszą okrutną śmierć.

Wąż szuka ofiary w słabych i „niedouczonych” ale powiedz mi ile w tym „nie doświadczenia” jest z winy „niewiedzy” a ile Z LENISTWA…?
W dzisiejszych czasach gdzie Słowo Boże w Biblii jest dostępne niemalże na wyciągnięcie ręki – ciężko powiedzieć, że ludzie są „nie doświadczeni” w Prawdzie…
Po prostu w 98% to ludzie , którzy WOLĄ żyć w „nie doświadczeniu” ponieważ takie życie im odpowiada – boją się „doświadczyć” bo wiedzą że będą musieli wyzbyć się swojego grzesznego życia w ciemności – nie wspominając o tym „a co powiedzą sąsiedzi i rodzina”…

Więc wybacz ale kompletnie „nie kupuje” tej koncepcji ponieważ dopiero Ewa miała niesamowite WARUNKI by wiedzieć, że Bóg ją kocha i robi wszystko dla niej a mimo wszystko SPRZENIEWIERZYŁA SIĘ Jego woli. I to samo tyczy się Adama oczywiście, żeby było jasne – że nie bronię facetów 🙂

Pozdrawiam Cię i życzę miłego weekendu a ja znikam do pracy 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

%d bloggers like this: