Biblie

Wyznanie Wiary

Home » Wyznanie Wiary
Wierzymy w zbawienie z Łaski danej nam przez wiarę w jedynego Zbawiciela – Chrystusa.
Sedno Nowego Przymierza opiera się na wierze w Pana Jezusa – Boga Zbawiciela.

“Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Ew. Jana 3, 16

.

“I rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, choćby też umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy w mię, nie umrze na wieki. Wierzyszże temu?» Ew. Jana 11, 25

.

“Owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną; A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”  Ew. Jana 10, 27-30

Uczynki są OWOCAMI wiary o których niejednokrotnie nauczał nasz Zbawiciel.

Wiara poparta uczynkami jest DOSKONAŁĄ formą wypełniania przykazań jakie powierzył Chrystus każdemu nowonarodzonemu, z Jego Ducha – dziecku Bożemu.

“Ale chceszli wiedzieć, o człowiecze marny! iż wiara bez uczynków martwa jest? Abraham, ojciec nasz, izali nie z uczynków usprawiedliwiony jest, gdy ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu? Widzisz, iż wiara spólnie robiła z uczynkami jego, a z uczynków wiara doskonała się stała. A tak wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu, i przyczytano mu to ku sprawiedliwości, i przyjacielem Bożym nazwany jest. A widzicież, iż z uczynków usprawiedliwiony bywa człowiek, a nie z wiary tylko.” List Jakuba 2, 20-24

Nie jesteśmy idealni lecz pragniemy i staramy się, przy pomocy Ducha Bożego dążyć naszym postępowaniem w stosunku do bliźnich, do jak najdoskonalszego wypełniania Prawa Nowego Przymierza.

Podsumowując należy podkreślić, że piękno Zbawienia z ŁASKI, którym obdarzył ludzkość sam Bóg za pośrednictwem Swojego Syna – ma to do siebie, że Chrystus zbawi KOGO CHCE.

A jesteśmy pewni, że Jego Sąd będzie (i jest!) SPRAWIEDLIWY i PRAWY.

Dlatego z całą ufnością pokładamy nasze życia w Jego “ręce”.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze tzw. “dogmaty” naszej wiary:

  1. Pan Jezus jest JEDYNYM pośrednikiem do Boga, swojego Ojca i tym samym KATEGORYCZNIE ODRZUCAMY jakichkolwiek pośredników/orędowników ludzkich lub anielskich.

„Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię.” Ew. Św. Jana 14,6.

.

„Dziatki moje! to wam piszę, abyście nie grzeszyli; i jeźliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego;”
1 List Św. Jana 2,1.

  1. Pan Jezus jest Synem Bożym i zarazem Bogiem. Jest OSOBNYM Bytem Boskim lecz połączony W CAŁKOWITEJ Jedności ze Swoim Ojcem- Bogiem. Pan Jezus jest MANIFESTACJĄ Swojego Ojca Boga, który jest Duchem i dlatego nikt Boga Ojca nie widział. Do końca człowiek nie może „pojąć” tej relacji ponieważ jesteśmy tylko stworzeniem.

„A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w Synu jego, Jezusie Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.” 1 List Św. Jana 5,20.

.

„Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego;[]» Ks. Rodzaju 1, 26

.

„Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.” Ew. Św. Jana 1,18.

.

„Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy.” Ew. Św. Jana 14,10

.

 „Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś spłodził.” Ps. 2,7

  1. Pan Jezus podczas Swojej odkupieńczej działalności i Zmartwychwstania OBJAWIŁ ludziom WSZYSTKO i NIE MA NIC WIĘCEJ DO DODANIA. Całe Objawienie i zarazem zawarte Nowe Przymierze z ludźmi zostało spisane przez JEGO Apostołów (jedynych 11 Biblijnych Apostołów), których dzieła znajdziemy w Biblii. Apostolska Ewangelia Pana Jezusa jest JEDYNYM fundamentem Wiary. Każda nauka nie opierająca się na FUNDAMENCIE Apostolskiej Ewangelii Pana Jezusa jest INNĄ ewangelią –ZWODZICIELSKĄ I SZATAŃSKĄ!

 „Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w was zostaje; jeźliby w was zostawało, coście słyszeli od początku, i wy w Synu i w Ojcu zostaniecie.” 1 List Św. Jana 2,24

.

 „Najmilsi! nie każdemu duchowi wierzcie; ale doświadczajcie duchów, jeźli z Boga są. Bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat.” 1 List Św. Jana 4,1

.

„Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma. Jeźli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego.”  2 List Św. Jana 1,9-11.

.

 „Najmilsi! Wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznem zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, iżbyście bojowali o wiarę raz świętym podaną.” List św. Judy 1,3

  1. Miłowanie bliźniego jak nam pokazał Nasz Zbawiciel – Pan Jezus. Miłowanie odnosi się do przyjaciela jak i wroga. Zabójstwo drugiego człowieka NAWET w obronie własnej JEST JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH WYKROCZEŃ PRZECIWKO BOGU. Nikt nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi PRÓCZ DAWCY ŻYCIA – Bogu Ojcu Oraz Jego Synowi. Do Nich należy życie i Oni TYLKO mają je prawo „odebrać”.

Jest to FUNDAMENT Wiary, który opiera się na ŻYCIU i NAUCE Pana Jezusa. Bóg wybrał PROSTACZKÓW na Swoje dzieci i dlatego Sam w Swojej “Cielesnej” Osobie – Panu Jezusie -OBJAWIŁ PROSTĄ DROGĘ KU ZBAWIENIU, Życiu Wiecznemu, które JEST W JEGO SYNIE- JEZUSIE CHRYSTUSIE.

Sprawdziliśmy WSZYSTKIE przekłady Biblii i jednoznacznie uważamy, że najlepszym obecnie przekładem w języku polskim jest Biblia Gdańska.
Natomiast najlepszym anglojęzycznym przekładem jest bezsprzecznie Biblia Króla Jakuba z 1611 roku.

Jeśli chcesz zawierzyć swoje życie Twojemu Zbawcy – Panu Jezusowi – wystarczy, że zapragniesz Go Z CAŁEGO SERCA i będziesz swoim pragnieniem poznawał Go poprzez świadectwo Jego Apostołów, który znajdziesz w Biblii. Nie potrzebujesz ŻADNYCH nauczycieli ziemskich aby Go poznać. Pomódl się BEZPOŚREDNIO do Pana Jezusa, poproś o Jego pomoc w rozumieniu Jego Ewangelii – na pewno Cię wysłucha.
PAMIĘTAJ – to Pan Jezus UMARŁ ZA CIEBIE NA KRZYŻU – nie Maryja, nie aniołowie, nie święci – TYLKO ON. Więc módl się BEZPOŚREDNIO do Niego tak jak nas poucza w słowach w Ewangelii Świętego Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Życzymy Wam PRAGNIENIA PRAWDZIWEGO ŻYCIA – KTÓRYM JEST TYLKO ZBAWICIEL – PAN JEZUS!